Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.