Quyết định số 2419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 12 năm 2016 về việc Phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.