Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 02 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.