Quyết định số 2431/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 12 năm 2016 về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.