Quyết định số 2500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 12 năm 2016 về việc phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.