Quyết định số 2502/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 12 năm 2016 về việc phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.