Quyết định số 2504/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.