Quyết định số 2514/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc danh sách Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.