Quyết định số 2534/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.