Quyết định số 2544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020.