Quyết định số 2545/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020.