Quyết định số 2551/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc Thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.