Quyết định số 264/QĐ-BCDD389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày 24 tháng 4 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.