Quyết định số 267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.