Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 7 năm 2018 về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.