Quyết định số 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.