Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 3 năm 2018 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí.