Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 7 năm 2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.