Quyết định số 28/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 08 tháng 01 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.