Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 7 năm 2017 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.