Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.