Quyết định số 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.