Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.