Quyết định số 351/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 – 2020.