Quyết định số 361/QĐ-BCDD389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày 01 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.