Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 8 năm 2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.