Quyết định số 383/QĐ-HĐTV của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ngày 07 tháng 6 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.