Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 4 năm 2018 về việc bãi bỏ Quyết định số  2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.