Quyết định số 40/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 9 năm 2017 về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện.