Quyết định số 415/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.