Quyết định số 419/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 4 năm 2018 về việc kiện toàn Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.