Quyết định này thay thế toàn bộ nội dung Quyết định 39/2010/QĐ-TTg ngày 11/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam và Thông tư 19/2010/TT-BKH ngày 19/08/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung cụ thể về Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.
Theo Phụ lục được ban hành kèm Quyết định này, Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam bao gồm 21 ngành, được đánh theo ký tự từ A đến U. Trong đó, sản phẩm hàng hóa bao gồm 06 ngành được đánh thứ tự từ A – E: Sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản phẩm khai khoáng; sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo; điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; sản phẩm xây dựng. 15 ngành còn lại là sản phẩm dịch vụ được đánh theo ký tự từ G đến U.
Quyết định có hiệu lực từ 20/12/2018.
Xem chi tiết Quyết định 39/2010/QĐ-TTg tại đây.