Quyết định số 435/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 4 năm 2018 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.