Quyết định số 437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 4 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.