Quyết định số 4495/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 30 tháng 11 năm 2017 quy định về giá bán điện.