Quyết định số 449/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 15 tháng 02 năm 2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.