Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 4 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.