Quyết định số 4846/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 09 tháng 12 năm 2016 về việc Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017.