Quyết định số 488/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 4 năm 2017 về việc Phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.