Quyết định số 4901/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 15 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công thương triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.