Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 5 năm 2018 về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020.