Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 5 năm 2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.