Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 12 năm 2017 về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí.