Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2017 về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.