Quyết định số 53/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 12 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.