Quyết định số 547/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 4 năm 2017 về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.