Quyết định số 54/QĐ-TCT66 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc ban hành Quy chế hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.