Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 12 năm 2016 về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.