Quyết định số 562/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 4 năm 2017 về việc phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017 – 2025.