Quyết định số 573/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 4 năm 2017 về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.